1323 m. spalio 16 d. Varmijos vyskupo Eberhardo ir jo kapitulos laiškas tikintiesiems

Iš Vikišaltiniai.
Pereiti į navigaciją Jump to search

...Kristaus tikintiesiems, skaitysiantiems šį laišką, Eberhardas, dievo malone [Varmijos] vyskupas, prepozitas Jordanas, dekanas Jonas ir visa Varmijos bažnyčios kapitula [siunčia] sveikinimą garbingosios mergelės sūnuje.

Kadangi neišpasakytas aukščiausiojo kūrėjo gerumas, kurio malone gauname gyvybę, gyvename ir judame, kad kardą ne... tuos niekingos mirties paliestus neištremia nubausti pragaro bausmėmis, kurie pagonių, Kristaus kryžiaus priešų, žiaurumą, melagingai gražindami, teisina..., arba dargi tikinčiųjų kraujo praliejimą nuslepia.

Ta yra priežastis, kad atsirado tokių, kurie... [nepripažindami] faktų ir neigdami meilę, kuri yra ne savanaudiška, ieškodami pragyvenimo plepalais, tarp tikinčiųjų žmonių melagingai skelbia bei tvirtina, jog ... pagonys, Kristaus tikinčiųjų kraujo praliejėjai, norį atsiversti į Kristaus tikėjimą, bet tik broliai iš teutonų namo tai padaryti jiems jokiu būdu neleidžią; šiuo savo laišku... dievo ir tikinčiųjų akivaizdoje [pareiškiame, jog tai] aiškus melas; tai ir patys netikėliai labai aiškiai neigia žodžiais ir darbais, nes jie, kiek įmanydami, stengiasi tarp krikščionių žmonių išnaikinti viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus vardą ir krikščionišką katalikų tikėjimą; juk tie pagonys lietuviai - vargas mums! tai su širdgėla pranešame - tūkstantis trys šimtai dvidešimt trečiaisiais viešpaties metais per gavėnią įsiveržė į Revelį, Danijos karaliaus žemę Livonijos krašte, o taip pat į Dorpato vyskupiją; jie tas žemes plėšimais ir gaisrais visiškai nuniokojo, užmušdami ir paimdami į nelaisvę keturis tūkstančius abiejų lyčių žmonių ir sudegindami slaptomis penkis šimtus dvi parapines bažnyčias su sakramentais, nežmoniškai nužudydami, cistersų ordino brolius, būtent, vieną kunigą mišių pabaigoje ir brolį, o taip pat daugelį pasauliečių kunigų.

Be to, tais pačiais metais po šventojo Grigaliaus šventės tie patys lietuviai su ginkluota kariuomene kaip priešai įsiveržė į Klaipėdos miestą ir jį su jo priemiesčiais, išskyrus tik vieną pilį su mūro siena, kurioje to teutonų ordino broliai būna, užgrobė, sudegino ir visiškai sunaikino, daug ten užmušdami žmonių, o taip pat paimdami vergijon mergeles, moteris ir kitus žmones, kuriuos tik jie paimti užsigeidė; be to, jie žiauriai nužudė vieną kunigą, minėtojo ordino brolį.

Irgi tais pačiais metais švento Petro įkalinimo šventės išvakarėse Viliunivės teritorijoje plėšimais ir gaisrais sunaikino penkis kaimus su žmonėmis ir turtu ir užmušė vieną minėtojo ordino karį; taip pat ir kryžiaus išaukštinimo dienoje tie patys netikintieji į Kristų lietuviai su stipria kariuomene įsiveržė į kilnios valdovės, Dobrynės kunigaikštienės, žemę, ją nuniokojo gaisrais ir plėšimais, o Dobrynės miestą paėmė, ugnimi jį sunaikindami iki pamatų; jame jie užmušė du tūkstančius žmonių, o pačioje minėtosios Dobrynės žemėje - šešis tūkstančius abiejų lyčių žmonių, taip pat septynis kunigus ir keturiasdešimt kitų dvasininkų, kuriuos... o varge! išsivedė į amžiną vergiją. Taip pat jie užmušė du šventojo Benedikto ordino vienuolius ir sudegino dešimt parapinių bažnyčių, neskaitant koplyčių...

Be to, tie patys netikėliai teutonų namo srityje, būtent, Štrazburge, šešiasdešimt žmonių - mergelių, moterų ir vyrų - ... užmušė; taip pat minėtoje srityje tiems broliams padarė didelių nuostolių - už tūkstantį markių. Nepaisant to, jie, neapsakomu ir neįtikimu būdu, peržengdami žmoniškumą, [naikino] Kristaus... šventą [vardą] kaimuose, srityse, žmonėse ir kitose aplinkinėse vietovėse.

Taip pat.. . mes girdėjome ir žinome, kaip iš tikrųjų jie apšmeižė... ir žmonės plačiai ir viešai kalba taip, kaip mes skelbiame šiame rašte ir kuo nuoširdžiai tikime. Taigi, krikščionių religija teikia dėl tų dalykų ... tebūna laikomi tie, kurie dėl savo beprotiškos klaidos stengiasi gėdos žymę perkelti į kitus, dievą, kuris yra tikroji tiesa, tuo neigdami, kad jie patys nežino... ir pasitraukia niekingai nuo dievo ir, jei taip galima pasakyti, nuo jo kelių.

Todėl jus visus primygtinai prašome viešpatyje ..., kad neatkreiptumėte palankiai savo ausų tiems melagingiems brolių šmeižikams, tiesos ir teisybės smaugėjams, bet jiems, kiek jūs esate mums palankūs, pasirūpintumėte ... kaip ir viešiesiems kaltintojams, jei jie pas jus ateis, duoti atsakymą, stengdamiesi prie to prijungti tai, kad nešiotume Kristų savo širdyje, krikščionį taip labai... giliai užjausdami.

To dalyko paliudijimui ir didesniam įtikinamumui visa tai, kas parašyta aukščiau, liepėme patikimai sustiprinti mūsų ir mūsų kapitulos antspaudais... [Duota Braun] sberge, mūsų pilyje, šventojo Galo dienoje, viršuje paminėtaisiais viešpaties metais.