1323 m. spalio 2 d. Gedimino taikos sutartis su ordinu, su Revelio (Talino) žemės danų vietininku, vyskupais ir Ryga

Iš Vikišaltiniai.
Pereiti į navigaciją Jump to search

Visus tuos, kurie regės ir girdės šį raštą, sveikina Lietuvos karalius Gediminas ir linki D'iems] sveikatos ir taikos viešpatyje.

Šiuo raštu mes pranešame, kad, atsiliepdami į mūsų laiškus, pas mus atvyko Rygos vyskupo pasiuntiniai ponas Voldemaras iš Rozeno ir ponas Arnoldas Stoivė, to vyskupo generalinis vikaras; kapitulos pasiuntiniai ponas Jonas Molendinumas ir ponas Tomas; Eželio (Saremos) vyskupo pasiuntiniai ponas Bartolomiejus iš Felino ir Hapazelės kanauninkas ponas Liudolfas iš Vitenhovės; Dorpato (Tartu) vyskupo, jo vasalų ir jo miesto pasiuntinys ponas Hermanas Langė; kilniojo Danijos karaliaus vietininko ir jo vasalų pasiuntiniai brolis Arnoldas, prioras iš Revelio, ir ponas Henrikas iš Parenbekės; Livonijos magistro ir visų brolių pasiuntiniai brolis Jonas iš Liovenbrokės, Mintaujos komtūras, brolis Otonas Bramhornas; Rygos miesto pasiuntiniai ponas Henrikas iš Mintaujos, ponas Jonas Langezidė ir ponas Ernestas iš to paties miesto; dominikonų prioras brolis Veselis; pranciškonų pasiuntinys brolis Albrechtas Skliutas.

Mes drauge su aukščiau išvardintais [asmenimis], mūsų išmintingųjų [tarybos] patarimu ir sutikimu, sudarėme tvirtą taiką su visais krikščionimis, kurie atsiunčia mums savo pasiuntinius ir nori su mumis palaikyti taiką tokiomis sąlygomis:

1] Kad visi keliai sausuma ir vandeniu turi būti be jokių kliuvinių atviri ir laisvi kiekvienam žmogui, pėsčiam ar važiuotam tiek iš jų pas mus, tiek mums pas juos.

[2] Štai kraštai, kuriuose mes nustatėme taiką: iš mūsų pusės -Aukštaičių ir Žemaičių kraštas, Pskovas ir visi rusų [kraštai], kurie yra mūsų valdžioje; iš valdovų žemių - Rygos vyskupystė ir Rygos miestas; iš magistro pusės - Klaipėda ir Kuršo kraštas, o taip pat visi, kurie priklauso Livonijai ir kurie yra to magistro ir jo brolių priežiūroje; iš Eželio vyskupo pusės - visa vyskupystė ir visi kraštai, kurie yra jo valdžioje; iš Dorpato vyskupo pusės - visa vyskupystė ir visos žemės, esančios jo valdžioje, drauge su Dorpato miestu; iš Danijos karaliaus pusės - Harija, Virlandas, Alentakenas ir visos kitos žemės, kurias jis valdo. Tą taiką mes sudarėme tokiu būdu.

[3] Jeigu bus taip, kad vienas žmogus pasielgs neteisingai su kitu, tai tasai gali pareikalauti iš to, kuris jam padarys neteisybę, [atsiteisti], o taip pat reikalauti, kad jo byla [būtų išspręsta] pagal to krašto teisę.

[4] Tačiau jeigu bus taip, kad negalėtų jo patenkinti toks sprendimas, tai jis gali su savo reikalu kreiptis į valdovus to krašto, kuriame tas neteisingumas jam buvo padarytas: jie turi jam padėti pasiekti visišką teisingumą.

[5] Toliau, jei koks nors turtas bus išgabentas į kitą kraštą, jis turi būti grąžintas, kai tik bus paieškotas.

[6] Toliau, jei laisvasis žmogus nori keliauti iš vieno krašto į kitą, jis gali tai laisvai daryti.

[7] Jei pabėga iš vieno krašto į kitą vergas, jis turi būti sugrąžintas, kai tik jo bus pareikalauta.

[8] Jei bus ir taip, kad vienas žmogus kito [žmogaus] turtą ar kokį nors daiktą išgabentų į kitą kraštą, tai turi būti grąžinta, kai tik bus pareikalauta.

[9] Ši taikos [sutartis] turi būti pastovi ir tvirta, ir niekas negali jos sulaužyti. Tačiau jei bus taip, kad koks nors žmogus, kuris mums yra pavaldus, tą taikos [sutartį] norėtų sulaužyti, jis negali tam turėti teisės be mūsų sutikimo. Tačiau jei kas dėl teisios priežasties norėtų atsisakyti nuo šios taikos [sutarties], tas turi įspėti kitą prieš du mėnesius.

[10] Kad visi tie reikalai tarp mūsų klostytųsi draugiškai ir palankumo dvasia, mes suteikiame Rygos teisę mūsų krašte kiekvienam žmogui, kuris pas mus atvyks arba iš mūsų išvažiuos.

[11] Ir kiekvienas pirklys iš abiejų pusių teverčiasi tokia prekyba, kokia jam patinka.

Šio, aukščiau išdėstyto, reikalo patvirtinimui ir tos pastovios taikos sustiprinimui mes prikabinome prie šio rašto mūsų karališkąjį antspaudą. Šis raštas yra sustatytas mūsų pilyje Vilniuje tūkstantis trys šimtai dvidešimt trečiaisiais viešpaties gimimo metais, sekmadienį po švento Mykolo dienos .