Barbarosos planas

Iš Vikišaltiniai.
Pereiti į navigaciją Jump to search

Barbarosos plano originalo vertimas

Fiureris ir vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas

Fiurerio būstinė 1940.12.18

Vyriausioji ginkluotųjų pajėgų vadovybė Operatyvinio vadovavimo ginkluotosioms pajėgoms štabas

VISIŠKAI SLAPTAI TIK VADOVYBEI

Šalies gynybos skyrius Nr. 334008/40

Direktyva Nr. 21 "BARBAROSSOS" planas

Vokietijos ginkluotosios pajėgos turi būti pasirengusios sutriuškinti tarybinę Rusiją trumpalaikėje kampanijoje, dar iki tol kol bus baigtas karas su Anglija.

Sausumos pajėgos (SP) tam tikslui turi panaudoti visus esančius jų žinioje junginius, išskyrus tuos, kurių reikia apsaugoti okupuotoms teritorijoms nuo visokių netikėtumų.

Karinių oro pajėgų (KOP) uždavinys - vykdant Rytų kampaniją, sausumos kariuomenei remti paskirti tokias jėgas, kad būtų galima greitai baigti antžemines operacijas ir kartu iki minimumo apriboti priešo aviacijos antskrydžius į rytines Vokietijos sritis. Tačiau koncentruojant KOP Rytuose, reikia atsižvelgti į reikalavimą, kad visi karo veiksmų teatrai ir mūsų pramonės rajonai turi būti patikimai apsaugoti nuo priešo aviacijos anskrydžių, o puolamieji veiksmai prieš Angliją, ypač prieš jos jūrų komunikacijas, neturi susilpnėti.

Pagrindinės karinio jūrų laivyno (KJL) pastangos ir Rytų kampanijos metu turi būti sukoncentruotos prieš Angliją. Įsakymą dėl strateginio ginkluotųjų pajėgų išskleidimo prieš Tarybų Sąjungą aš duosiu prieš aštuonias savaites iki numatomos operacijos pradžios. Pasiruošimus, kuriems reikia ilgesnio laiko, jeigu jie dar nepradėti, reikia pradėti jau dabar ir baigti iki 1941.05.15. Lemiamą reikšmę turi tai, kad mūsų ketinimai užpulti nebūtų pastebėti. Aukščiausiosios vadovybės instancijų parengiamosios priemonės turi būti vykdomos vadovaujantis šiais pagrindiniais teiginiais.

I. BENDRAS SUMANYMAS[keisti]

Rusų sausumos kariuomenės pagrindinės jėgos, dislokuotos Vakarų Rusijoje, turi būti sunaikintos drąsiomis operacijomis, panaudojant gilius ir staigius tankų pleištus. Turi būti užkirstas kelias kovinėms priešo dalims atsitraukti į plačią Rusijos teritoriją.

Sparčiai persekiojant, turi būti pasiekta linija, nuo kurios rusų karinės oro pajėgos nebegalėtų vykdyti anskrydžių į Vokietijos imperijos teritoriją.

Galutinis operacijos tikslas yra užtvara prieš Azijos Rusiją bendroje Volgos- Archangelsko linijoje. Tada paskutinį pramonės rajoną, liekantį rusams Urale, bus galima sukaustyti panaudojant aviaciją. Šių operacijų eigoje rusų Baltijos laivynas greitai neteks savo bazių ir nebegalės tęsti kovos.

Rusų KOP efektyvų veikimą jau pačioje operacijos pradžioje turi sustabdyti galingi mūsų smūgiai.

II. GALIMI SĄJUNGININKAI IR JŲ UŽDAVINIAI[keisti]

1. Kare su Tarybų Rusija mūsų fronto flanguose mes galime tikėtis aktyvaus Rumunijos ir Suomijos dalyvavimo. Vyriausioji kariuomenės vadovybė, atėjus laikui, suderins ir nustatys, kokia forma abiejų šalių ginkluotosios pajėgos, pradėjusios karą, bus pavaldžios Vokietijos vadovybei.

2. Rumunijos būsimasis uždavinys-rinktinėmis pajėgomis remti vokiečių kariuomenės pietų flango puolimą (bent operacijos pradžioje), sukaustyti priešą, ten kur neveiks Vokietijos pajėgos, ir vykdyti pagalbinę tarnybą užnugario rajonuose.

3. Suomija turi pridengti telkimąsi ir skleidimąsi vokiečių kariuomenės "Šiaurės" grupės (21-osios armijos dalys), žygiuojančios iš Norvegijos. Suomijos armija kovos drauge su šia kariuomene. Be to, Suomija atsako už Chanko pusiasalio užėmimą.

4. Reikia tikėtis, kad vokiečių kariuomenės grupei, skirtai veikti šiaurėje, bus leista naudotis Švedijos geležinkeliais ir plentais.

III. OPERACIJŲ VYKDYMAS[keisti]

A. Sausumos pajėgos. (Pagal operatyvinius duomenis, apie kuriuos aš informuotas.) Karo veiksmų teatrą Pripetės pelkės skiria į šiaurės ir pietų dalis. Svarbiausio smūgio kryptis turi būti į šiaurę nuo Pripetės pelkių.

Čia reikia sutelkti dvi armijų grupes. Piečiausia iš tų grupių, sudaranti bendro fronto centrą, turi uždavinį pulti ypač stipriais tankų ir motorizuotais junginiais iš Varšuvos rajono bei į šiaurę nuo jo ir sumušti priešo jėgas Baltarusijoje. Taip bus sudarytos prielaidos pasukti galingas judriosios armijos dalis į šiaurę, kad, sąveikaujant su "Šiaurės" armijų grupe, puolančia iš Rytų Prūsijos bendra Leningrado kryptimi, būtų sunaikintos priešo pajėgos, veikiančios Pabaltijyje.

Įvykdžius šį neatidėliotiną uždavinį, turi būti paimtas Leningradas ir Kronštatas. Ir tik tada reikia pradėti Maskvos-svarbaus komunikacijų ir karinės pramonės centro-užėmimo operacijas. Tiktai netikėtas greitas rusų pasipriešinimo nuslopinimas galėtų pateisinti abiejų uždavinių kėlimą ir vykdymą drauge.

Svarbiausias 21-osios armijos uždavinys ir per Rytų kampaniją yra Norvegijos gynyba. Be šio uždavinio, armijos jėgas (kalnų korpusą) reikia panaudoti šiaurėje pirmiausia ginti Petsamo sričiai ir jos rūdos šachtoms, taip pat Šiaurės ledinuotojo vandenyno trasai. Vėliau šios jėgos privalo kartu su Suomijos kariuomene pasistūmėti prie Murmansko geležinkelio, kad būtų galima sutrikdyti Murmansko srities aprūpinimą sausumos keliais.

Ar tokia operacija bus įvykdyta vokiečių kariuomenės (dvi-trys divizijos) jėgomis iš Rovaniemio rajono ir į pietus nuo jo, priklauso nuo to, ar Švedija leis mims naudotis savo geležinkeliais kariuomenei permesti. Pagrindinėms Suomijos armijos pajėgoms bus iškeltas uždavinys-priklausomai nuo to, kaip slinks vokiečių šiaurinis flangas,-pulti vakarine arba abiem Ladogos ežero pakrantėmis, sukaustyti kuo daugiau rusų kariuomenės ir užimti Chanko pusiasalį.

Armijų grupei, veikiančiai į pietus nuo Pripetės pelkių, reikia koncentriniais smūgiais, pagrindines jėgas sukaupus flanguose, sunaikinti rusų kariuomenę, esančią Ukrainoje, iki jai atsitraukiant prie Dniepro. Tuo tikslu pagrindinis smūgis smogiamas iš Liublino rajono bendra Kijevo kryptimi.

Kartu Rumunijoje esanti kariuomenė forsuoja Pruto upęjos žemupyje ir giliai apriečia priešą. Rumunijos armijai tenka uždavinys sukaustyti rusų pajėgas, patekusias į reples. Baigus kautynes į šiaurę ir į pietus nuo Pripetės pelkių, persekiojant priešą, reikia rūpintis, kad būtų įvykdyti šie uždaviniai: pietuose-laiku užimti kariniu ir ekonominiu požiūriu svarbų Donecko baseiną; šiaurėje-skubiai prasiveržti prie Maskvos.

Šio miesto paėmimas tiek politiniu, tiek ekonominiu požiūriu reiškia lemiamą sėkmę, nekalbant jau apie tai, kad rusai neteks be galo svarbaus geležinkelio mazgo.

B. Karinės oro pajėgos. Jų uždavinys pasiekti, kiek tai įmanoma, kad negalėtų laisvai ir efektyviai veikti rusų karinės oro pajėgos, ir remti sausumos kariuomenės operacijas lemiamomis kryptimis. Tai pirmiausia bus būtina "Centro" armijų grupės fronte ir armijų "Pietų" grupės svarbiausiojoje kryptyje.

Rusų geležinkelius ir kitus kelius, atsižvelgiant į jų reikšmingumą operacijai, reikia atkirsti arba išvesti iš rikiuotės užimant arčiausiai prie kovos veiksmų rajonų esančius svarbius objektus (upių perkėlas) drąsiais oro desantinės kariuomenės veiksmais.

Siekiant sutelkti visas jėgas kovai su priešo aviacija ir tiesioginiam sausumos kariuomenės rėmimui, nereikia opracijos metu vykdyti antskrydžių prieš karinės pramonės objektus. Tokius antskrydžius, pirmiausia Urale, pradėti vykdyti tiktai pasibaigus manevrinėms operacijoms.

C. Karinis jūrų laivynas. Kare su Tarybų Rusija jam keliami uždaviniai užtikrinti savo pakrančių gynybą, neleisti prasiveržti priešo kariniam jūrų laivynui iš Baltijos jūros. Turint galvoje, kad, pasiekus Leningradą, rusų Baltijos laivynas praras paskutinį savo atramos tašką ir atsidurs beviltiškoje padėtyje, iki to laiko reikia vengti stambių operacijų jūroje.

Neutralizavus rusų laivyną, užtikrinti visiškai laisvą susisiekimą Baltijos jūra ir sausumos kariuomenės šiaurės flango aprūpinimą (minų tralavimas).

IV.

Duodant nurodymus, susijusius su šia direktyva, reikia būti atsargiam ir rurėti galvoje tą atvejį, kad Rusija gali pakeisti savo dabartinę poziciją mūsų atžvilgiu. Karininkų, dalyvaujančių pradiniame pasiruošime, skaičius turi būti maksimaliai ribotas.

Kitus darbuotojus, kurių dalyvavimas būtinas, reikia įjungti kuo vėliau ir tik iš dalies supažindinti su pasiruošimu, kad jie žinotų tik tai, kas būtina kiekvieno iš jų tarnybinių pareigų vykdymui.

Jeigu išaiškėtų mūsų ruošimasis, kurio terminas dar nenustatytas, gresia pavojus kilti rimčiausioms politinėms ir karinėms komplikacijoms.

V.

Aš laukiu ponų vyriausiųjų vadų žodinių raportų apie tolesnius jų ketinimus, grindžiamus šia direktyva. Apie numatytas visų ginkluotųjų pajėgų rūšių parengiamąsias priemones ir jų vykdymo eigą mane informuoti per Vyriausiąją ginkluotųjų pajėgų vadovybę.

Adolfas Hitleris

Nuorodos[keisti]