Klaipėdos krašto Seimo deklaracija

Iš Vikišaltiniai.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Klaipėdos krašto Seimo deklaracija
Klaipėdos krašto Seimas
Pagal nuorašą


KLAIPĖDOS KRAŠTO SEIMO
Deklaracija.

Mes viso Klaipėdos Krašto rinktų Vyriausioji Gelbėjimo Komiteto Mažosios Lietuvos skyrių nariai ir krašto politinių ir ekonominių organizacijų atstovai, šiandien januario 19-tą dieną 1923-čių suvažiavę Šilutėje į visuotinąjį Seimą, krašto gyventojų daugumos vardu su gilia pagarba lenkiame savo galvas prieš Mažosios Lietuvos išvaduotojus savanorius - karžygius kuriu liejo kraują ir žuvo už mūsų krašto valnybę. Taipjau sveikiname besiorganizuojančią mūsų krašto savanorių kareiviją, pasiryžusią ir toliau ginti krašto gyventojų valią.

Tvirtindami ligi šiol padarytus Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto žingsnius vaduojant ir naujai tvarkant kraštą, reikšdami jam giliausios padėkos ir pasitikėjimo, viso teisingo pasaulio akyvaizdoje, iškilmingai skelbiame:

1. Vienbalsiai nutariame prisijungti prie Lietuvos Respublikos autonominės dalies teisėmis, tuomi pasilaikant pilną savivaldybą šituose reikaluose: tiesioginių mokesčių ir akcižės, kultūros ir tikybos, teismo, žemės - ūkio ir miško, socialinės apsaugos ir visokių kitų vidaus reikalų, kaip tai atsikartotinai yra pareikšta Mažosios Lietuvos Organizacijų ir patvirtinta Lietuvos St. Seimo nutarimu iš 1921 metų lapkričio 11 dienos.

2. Vyriausiajam Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komitetui pavedame daryti visa kas reikalinga, idant šitas prisijungimas kuo greičiausiai įvyktų ir juridiniai Santarvės ir kitų valstybių būtų pripažintas.

3. Mes kreipiamės į Lietuvos Respublikos valdžią prašydami išreikštos mūsų krašto valios vykdymą visais būdais paremti pirmoj eilėj teikiant militarinę ir finansinę pagelbą.

4. Vyr. Maž. Liet. Gelbėjimo Komitetą ir toliau įgaliojame būti mūsų krašto vyriausia atstovybe.

5. Vyr. M. L. Gelbėjimo Komitetui pavedami trumpiausiam laike sudaryti Klaipėdos Krašto Tarybą iš esamųjų šio krašto vyriausių organizacijų ir grupių atstovų.

Šitą nutarimą pasirašo visi M. L. G. Komitetų Pirmininkai ir šiaip dalyvaujantieji Seime atstovai.

Šilutė

1923 metų januario 19 d.

Vyr. Maž. Liet. Gelbėjimo Komitetas


Parašai:

Komiteto ir Seimo Pirmininkas Martinas Jankus, Vilius Šaulinskis - Sekretorius, nariai Jonas Vanagaitis, Jurgis Bruvelaitis, Jurgis Lebartas.

Miestų, Bažnyčkiemių ir jų apylinkių skyrių nariai - atstovai iš Klaipėdos krašto:

 • Šilutės skyrius: Albertas Jonušaitis, Katrė Meyžytė, Jurgis Rupkalvis, Jonas Toleikis, Vilius Bajoras, Jons Aušra, Jurgis Keraitis.
 • Pagėgių skyrius: Ewald Kasperaitis, Jons Konrad, Jurgis Jagomast, Rudolf Marks, Mikelis Mačiulis, Martinas Jankus, Kristupas Bingys II, Augustas Mackaitis.
 • Katyčių atstovai: Ermonas Brožaitis, Jurgis Margys.
 • Lauksargiai: Jurgis Loratis, Jonas Skerys.
 • Plaškiai: martin Gailus, Jurgis Košubas, Kristupas Kalniškys, Jurgis Augustaitis.
 • Rukai: Mikelis Dauskardas, Mikas Deivik.
 • Natkiškiai: Bernhard Adelsberger, Martynas Szautys, Mikelis Šimkus.
 • Priekulė: Naujoks Jurgis, Martin Kuršat.
 • Lankupiai: Šimkus Mikas, Jokubs Labrenz.
 • Vanagų: Mertin Patereit.
 • Rusnės: Mikelis Gailus, Martin Jurkait, Anskis Lekšas.
 • Kintų: Adam Meškys, Anna Dreižytė, Jurgis Krauleidys.
 • Vyžių: Mikelis Gružins, Johann Labeit, Jons Kikilus, Jons Pakirnus.
 • Dovilų: Jokubs Bobys, Mikas Janeikis, Melaus Jurgis, Davils Jurgis, Jurgis Kalvis, Mikel Šakinis, Martin Reisgys.
 • Kretingalė: Martin Labrenž, Janis Kapust, Martynas Jakužaitis, Pirm. Palavykas.
 • Klaipėda: J. Peteraitis Jokubs, Jonis Vytė, Jurgis Gelžinis, Ansas Szelvys.
 • Smeltė: Mikelis Bertulaitis, Kristups Kikut, Mikelis Laukžem.
 • Bomelsvitė: Jurgis Wėsols, Endrutis Pods.
 • Kairinė: Ansas Joneleit, Jons Vytė, Jurgis Glažė.
 • Smalininkai: Szuks Erdmann, Heinrich Günter.
 • Saugai: Jons Užpurvis, Mikelis Klečkus, Adolfas Pusbačkis, Jons Liliškis.

Ekonominių ir politinių Kl. Krašto organizacijų įgaliotieji atstovai:

 • Martynas Reišys, Jokubas Stiklorius, Gaigalaitis.
 • "Dainos" atstovas: Richard Storosts.
 • Kretingalė Jaunimo Draugijos atstovai: Arturas Trakis pirmininkas, Mikelis Ats.
 • Mažosios Lietuvos Jaunųjų Draugijos Organizacijos atstovai: A. Braks, B. Bajoraitė.

Verdainė ir apylinkės atstovai: Wilh. Jonuschies Dangelas Zebedies.

Paleičių ir apylinkės atstovai: Kristups Spudat, Richardas Junkerys.

Seimo Sekretorius Vilius Šaulinskas.