Lietuvos universiteto statutas (1922 m. kovo 24 d.)

Iš Vikišaltiniai.
Pereiti į navigaciją Jump to search

Einąs Respublikos Prezidento pareigas Seimo Pirmininkas skelbia šį Steigiamojo Seimo 1922 m. kovo mėn. 24 d. priimtą Universiteto statutą.

Universiteto statutas[keisti]

I. Bendrieji dėsniai.[keisti]

1 §. Universitetas yra Lietuvos valstybės autonominė įstaiga Švietimo Ministerijos žinioje.

2 §. Mokslas Universitete dėstomas lietuvių kalba.

Pastaba. Universiteto Taryba gali leisti kai kuriems profesoriams laikinai dėstyti ir kitomis kalbomis.

3 §. Universitetą sudaro šie fakultetai:

a) teologijos - filosofijos,

b) humanitarinių mokslų,

c) teisių,

d) matematikos - gamtos,

e) medicinos,

f) technikos.

4 §. Prie Universiteto ar atatinkamų fakultetų steigiamos mokslo padedamosios įstaigos: bibliotekos, muziejai, spaustuvės, kabinetai, laboratorijos, tyrimo stotys, klinikos, observatorijos, dirbtuvės, braižyklos ir kitokios įstaigos.

II. Fakultetai.[keisti]

5 §. Teologijos - filosofijos fakultetą sudaro teologijos, filosofijos, teisių ir istorijos skyriai su šiomis katedromis:

1) filosofijos įžangos ir istorijos,

2) filosofijos sistemos,

3) teoretinės ir eksperimentalinės psichologijos,

4) pedagogijos ir jos istorijos,

5) socialogijos,

6) visuotinos istorijos ir istorijos filosofijos,

7) visuotinos literatūros,

8) fundamentalinės teologijos,

9) dogmatinės teologijos,

10) moralinės teologijos,

11) pastoralinės teologijos,

12) kanonų teisės šaltinių,

13) Benedikto kodekso,

14) patrologijos,

15) Š. Rašto Senojo Įstatymo,

16) Š. Rašto Naujojo Įstatymo,

17) krikščioniškosios archeologijos ir meno istorijos,

18) krikščionijos pradžios istorijos,

19) viduramžio Bažnyčios istorijos,

20) naujųjų laikų Bažnyčios istorijos,

21) tikybų istorijos Lietuvoje,

22) religijų istorijos.

Pastaba. Teologijos - filosofijos fakultetas renkasi profesorius prisilaikydamas kanonų teisės.

6 §. Humanitarinių mokslų fakultetą sudaro šios katedros:

1) filosofijos,

2) bendrosios ir eksperimentalinės psichologijos,

3) pedagogijos ir jos istorijos,

4) lyginamųjų kalbų mokslo,

5) lietuvių ir gimininių tautų kalbų mokslų,

6) semitų kalbų mokslo ir literatūros,

7) germanų kalbų mokslų ir literatūros,

8) romanų kalbų mokslo ir literatūros,

9) slavų kalbų mokslo ir literatūros,

10) graikų kalbos mokslo ir literatūros,

11) lotynų kalbos mokslo ir literatūros,

12) žydų kalbos (jidiš) ir literatūros,

13) lietuvių ir gimininių kalbų literatūros,

14) Lietuvos istorijos,

15) visuotinos istorijos,

16) žydų istorijos,

17) meno teorijos ir istorijos,

18) archeologijos.

7 §. Teisių fakultetą sudaro šios katedros:

1) teisės enciklopedijos,

2) romėnų teisės istorijos ir dogmos,

3) Lietuvos teisės istorijos,

4) politinės ekonomijos,

5) teisės filosofijos istorijos,

6) valstybinės teisės,

7) statistikos,

8) finansų teorijos,

9) civilinės teisės,

10) civilinio proceso,

11) baudžiamosios teisės,

12) baudžiamojo proceso,

13) administracinės teisės,

14) prekybinės teisės,

15) tarptautinės teisės.

8 §. Matematikos - gamtos fakultetą sudaro matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir agronomijos skyriai su šiomis katedromis:

1) geometrijos,

2) matematinės analizės,

3) eksprermentalinės fizikos,

4) teorinės fizikos,

5) fizinės chemijos,

6) mechanikos,

7) astronomijos,

8) geofizikos,

9) geologijos ir mineralogijos,

10) neorganinės ir analitinės chemijos,

11) organinės ir fiziologinės chemijos,

12) botanikos,

13) zoologijos, lyginamosios anatomijos ir embriologijos,

14) histologijos,

15) mikrobiologijos,

16) dirvožemio su bendrąja ir specialine žemdirbyste,

17) bendrosios ir specialinės zootechnikos,

18) pritaikomosios botanikos,

19) žemės ūkio organizacijos,

20) žemės ūkio mechanikos ir statybos,

21) girininkystės,

22) žemės ūkio prekybos ir pramonės.

9 §. Medicinos fakultetą sudaro:

A. Medicinos skyrius su katedromis:

1) anatomijos,

2) histologijos su embriologija,

3) fiziologijos ir fiziologinės chemijos,

4) farmakologijos su receptūra, toksikologija, ir balneologija,

5) bendrosios patologijos ir patologinės anatomijos,

6) akušerijos ir ginekologijos su klinikomis,

7) įvado į vidurių mediciną,

8) I terapeutinės klinikos,

9) II terapeutinės klinikos,

10) įvado į chirurgiją,

11) operacinės chirurgijos su topografine anatomija,

12) I chirurginės klinikos,

13) II chirurginės klinikos,

14) oftalmologijos su klinika,

15) odos ir veneros ligų su klinika,

16) vaikų ligų su klinika,

17) nervų ir psichikos ligų su klinika,

18) higienos su bakteriologija ir sanitarine policija,

19) teismo ir socialinės medicinos,

20) ausų, nosies ir gerklės ligų su klinika.

B. Veterinarijos skyrius su katedromis:

21) gyvulių anatomijos,

22) patologinės anatomijos su mėsos pažinimu,

23) operacinės chirurgijos, chirurginės patologijos ir specialinės chirurgijos su klinika,

24) diagnostikos, specialinės patologijos ir terapijos su klinika,

25) veterinarijos bakteriologijos, epizootologijos su klinika,

26) zootechnikos, zoohigienos ir eksterijero.

C. Farmacijos skyrius su katedra:

37) farmacijos ir farmakognozijos.

D. Odontologijos skyrius su katedra:

28) stomatologijos ir dentiatrijos.

10 §. Technikos fakultetą sudaro statybos, mechanikos, chemijos ir elektrotechnikos skyriai su šiomis katedromis:

1) mechanikos,

2) elektrotechnikos,

3) statybos ir statybos medžiagos technologijos,

4) architektūros,

5) geodezijos,

6) statybos mechanikos,

7) hidrotechnikos,

8) kelių,

9) tiltų,

10) variklių,

11) mechanizmų ir dirbamųjų mašinų,

12) mechaninės technologijos,

13) elektromechanikos,

14) telefonijos, telegrafijos ir radiotelegrafijos,

15) organinės chemijos technologijos,

16) neorganinės chemijos technologijos,

17) pritaikomosios fizinės chemijos.

11 §. Katedros gali turėti po kelias šakas ir kelis profesorius. Fakultetui nutarus, gali būti steigiami nauji skyriai ir naujos katedros. Šio statuto 5-10 §§ įvardintų katedrų panaikinimas eina 34 § nustatyta tvarka.

III. Mokslo personalas.[keisti]

12 §. Universiteto mokslo personalą sudaro: a) vyresnysis mokslo personalas: ordinariniai ir ekstraordinariniai profesoriai, docentai ir privatdocentai; b) jaunesnysis mokslo personalas: lektoriai, asistentai, laborantai ir prozektoriai.

13 §. Ordinariniais ir ekstraordinariniais profesoriais gali būti asmenys, kurie yra gavę mokslo laipsnį ir parašę nors vieną mokslo veikalą.

Docentai gali būti asmenys, turį mokslo laipsnį.

Pastaba. Išimtis gali būti daroma pasižymėjusiems mokslo darbais.

14 §. Ordinariniai ir ekstraordinariniai profesoriai ir docentai, vieno semestro laiku neskelbę savo kurso ir jo neatlikę be pateisinamų priežasčių, nustoja vietos.

15 §. Jaunesniąjam mokslo personale gali būti asmens neturį mokslo laipsnio, bet išėję auštosios mokyklos kursą.

I pastaba. Išimtis gali būti daroma laborantams ir prozektoriams.

II pastaba. Į jaunesnįjį mokslo personalą Fakulteto Taryba skiria tik asmenis mokančius vesti savo dalykus lietuvių kalba. Išimtis gali būti padaryta tik kalbų lektoriams.

16 §. Ordinariniai ir ekstraordinariniai profesoriai, docentai, jaunesnysis mokslo personalas ir tarnautojai eina valstybės tarnybą.

17 §. Privatdocentu gali būti asmuo, turįs mokslo laipsnį ir paskaitęs fakultete vieną patenkinamą lekciją.

18 §. Asmuo, patenkinęs 17§ nurodytus reikalavimus, jei vieta leidžia, gauna universitete auditoriją ir turi teisės pasiskirti kursus dar neskaitomus fakultete, arba jau skaitomus.

19 §. Mokslo laipsnių ekvivalento pakankamumą sprendžia Fakulteto taryba.

20 §. Privatdocentas, vieno semestro laiku nepaskelbęs savo kurso ir jo be pateisinamų priežasčių nevedęs, nustoja privatdocento vardo.

21 §. Privatdocentui, tapusiam docentu ar profesorium, įskaitomi į tarnybą tie metai, kuriais jis buvo mokęs, privatdocentaudamas universitete.

IV. Fakultetų Tarybos.[keisti]

22 §. Fakulteto tarybą sudaro ordinariniai ir ekstraordinariniai profesoriai ir docentai.

I pastaba. Fakulteto Taryboje dalyvauja sprendžiamuoju balsu du fakulteto lektorių ir asistentų atstovai, renkami vienam semestrui.

Privatdocentai turi Fakulteto taryboje patariamąjį balsą.

II pastaba. Svarstant ekzamenų tvarką, stipendijų paskirstymą ir atleidimą nuo mokesčio už mokslą į Fakulteto Tarybos posėdį kviečiami ekspertais du fakulteto klausytojų atstovai.

23 §. Fakulteto Taryba yra sprendžiamasis organas visuose mokslo ir mokymo dalykuose. Jos žinioje yra visos fakulteto mokymo įstaigos. Tarybos sprendimai per rektorių pranešami Švietimo Ministerijos žiniai.

24 §. Fakulteto Taryba kviečia arba renka jonkurso būdu ordinarinius ir ekstraordinarinius profesorius, docentus, laborantus, prozektorius, lektorius ir asistentus.

I pastaba. Ligi susidaro Fakulteto taryba ne mažiau kaip iš 5 asmenų, profesorius ir docentus skiria Švietimo ministeriui pristačius, Valstybės Prezidentas eidamas šio statuto 13 §.

II pastaba. Sutartis su kviečiamais iš užsienio profesoriais tvirtina Švietimo Ministerija.

25 §. Fakulteto Taryba renka iš profesorių tarpo vieneriems metams dekaną ir sekretorių, kurie sudaro vykdomąjį fakulteto organą.

26 §. Fakulteto Tarybos posėdžius šaukia dekanas savo nuožiūra bent du kartu per semestrą; posėdis šaukiamas taip pat ¼ Tarybos narių raštu pareikalavus ir nurodžius šaukimo reikalą.

27 §. Fakulteto Tarybos posėdis laikomas teisėtu atvykus ne mažiau kaip pusei Tarybos narių.

28 §. Kiekvienas fakultetas savo vidaus gyvenimui tvarkyti turi reguliaminą šio statuto ribose.

V. Universiteto Taryba.[keisti]

29 §. Universiteto Tarybą sudaro visi pilnateisiai fakultetų tarybų nariai ir garbės profesoriai.

Pastaba. Privatdocentai gali dalyvauti Universiteto taryboje patariamuoju balsu.

30 §. Universiteto Taryba yra vyriausias universiteto organas ir autonominai tvarko jo vidaus gyvenimą, pagal savo priimtą reguliaminą šio statuto ribose.

31 §. Universiteto Taryba renka iš ordinarinių ir ekstraordinarinių profesorių tarpo vieneriems metams kas kart iš kito fakulteto rektorių, prorektorių ir sekretorių, kurie kartu su fakultetų dekanais sudaro universiteto vykdomąjį organą arba senatą.

32 §. Universiteto Tarybos posėdžius bent du kartu per semestrą šaukia rektorius savo nuožiūra arba senatui ar ¼ tarybos narių raštu pareikalavus, nurodant posėdžio šaukimo reikalą.

33 §. Universiteto Tarybos posėdis teisėtas atvykus pusei Tarybos narių.

34 §. Šio statuto pakeitimo sumanymas gali būti svarstomas Universiteto tarybos posėdy ir ⅔ visų Tarybos narių parašais gali būti įneštas į seimą kaipo įstatymo sumanymas.

35 §. Universiteto Taryba renka universiteto garbės profesorius ir garbės narius.

36 §. Universiteto Taryba turi teisės reviduoti kiekvieną Fakulteto tarybos sprendimą išeinančiuose už vieno fakulteto ribų ūkio ir administracijos reikaluose.

VI. Universiteto klausytojai.[keisti]

37 §. Universiteto klausytojai yra abiejų lyčių studentai ir laisvieji klausytojai; juos priima fakultetų Tarybos.

Pastaba. Einantieji valstybės tarnybą priimami, jų vyresnybei sutinkant.

38 §. Studentais priimami baigusieji gimnaziją, dvasinę katalikų seminariją, ar kitą to paties laipsnio mokyklą.

Fakultetai savo reguliaminuose nustato iš ko ir kiek reikalauti papildomų egzaminų.

I pastaba. Į farmacijos skyrių priimami asmens, kurie turi provizoriaus padėjėjo liudymą ir praktikavę provizoriaus padėjėju dvejus metus vaistinėje.

II pastaba. Reikalingą įstojimui į odontologijos skyrių cenzą nustato Medicinos Fakulteto Taryba.

39 §. Laisvaisiais klausytojais gali būti ir nebaigusieji gimnazijos ar kurios kitos to paties laipsnio mokyklos, jei fakultetas pripažins juos esant tinkamus mokytis universiteta.

40 §. Tiek studentai, tiek laisvieji klausytojai moka Švietimo ministerijos nustatytus įrašų (imatrikuliavimo) mokesnį ir kas semestras mokesnį už teisę lankyti kursus ir naudotis mokslo priemonėmis.

I pastaba. Visos universiteto pajamos įnešamos į Valstybės Iždą.

II pastaba. Universiteto Senatas Fakultetų Tarybų pasiūlymu gali atleisti neturtingus studentus nuo mokesnio už teisę lankyti universitetą, bet ne daugiau kaip 20% studentų.

41 §. Studentai klauso lekcijų ir atlieka praktikos darbus fakulteto nustatyta tvarka.

Pastaba. Studentams ir laisviesiems klausytojams įskaitoma išklausytas kursas, atliktieji praktikos darbai ir ekzamenai bet kuriame fakultete pas bet kurį vyresniojo mokslo personalo asmenį ar lektorių.

42 §. Universiteto mokslui baigti reikia išbūti fakulteto nustatytą semestrų skaičių ir atlikti planuose reikalaujamus ekzaminus ir praktikos darbus.

Pastaba. Semestrai išbūti kitose aukštosiose mokyklose gali būti įskaityti, jei yra išeita reikalaujami dalykai.

43 §. Laisvieji klausytojai taip pat gali laikyti ekzaminus ir atlikti praktikos darbus.

Išėję nustatytu planu fakulteto kursą ir išlaikę reikalaujamus ekzamenus jie gali baigti mokslus kaip ir studentai, jei pristato brandos atestatus.

Pastaba. Išimtinais atsitikimais, fakultetui sutikus, laisvieji klausytojai nuo pristatymo brandos atestato gali būti atleisti.

44 §. Studentai ir laisvieji klausytojai gali steigti universiteto mokslo ekonomijos ir kitas reikalingas studentų gyvenimui organizacijas; šių organizacijų įstatus tvirtina Senatas.

45 §. Studentai ir laisvieji klausytojai pasiduoda universiteto disciplinai. Studentus, nusižengusius disciplinai, baudžia universiteto teismas.

46 §. Universiteto teismą sudaro po vieną atstovą nuo kiekvieno fakulteto tarybos ir po vieną nuo kiekvieno fakulteto studentų. Teismas renkamas vieneriems metams.

47 §. Vidurinę teismo tvarką ir disciplinarines baudas nustato pats universiteto teismas ir tvirtina Senatas.

Pastaba. tais atsitikimais, kai universitete klausytojui gręsia pašalinimas, galūtinai sprendžia universiteto Senatas.

48 §. Universiteto studentams atidedamas kareiviavimas ligi baigiant mokslą, bet ne ilgiau, kaip ligi 28 metų amžiaus.

VII. Diplomas ir mokslo laipsnis.[keisti]

49 §. Kiekvienas klausytojas, baigęs mokslą (41, 42 ir 43 §§) gauna diplomą.

50 §. Daktaro laipsnis atitinkamos specialybės gali būti duodamas gavusiems universiteto baigimo diplomą, jei jie išlaiko tam tikrus fakulteto nustatytus ekzaminus, parašo fakulteto reikalavimams atitinkamą disertaciją ir ją viešai apgina. Specialybes nustato Fakultetų Tarybos.

I pastaba. Teologijos - filosofijos fakultete yra du mokslo laipsniu: licenciato ir daktaro.

II pastaba. Mokslo laipsnį ir jo gavimo sąlygas farmacijos klausytojams nustato medicinos fakultetas.

VIII. Universiteto turtas ir lėšos.[keisti]

51 §. Universitetas laikomas valstybės lėšomis, kurios kasmet skiriamos jam švietimo ministerijos sąmatoje.

52 §. Universitetas ir atskiri fakultetai turi teisės įgyti ir perleisti nekilnojamą ir kilnojamą turtą, ieškoti ir atsakyti teisme. Universitetui atstovauja Universiteto Taryba, Fakultetui - Fakulteto Taryba.

53 § Universitetas turi savo atskirų lėšų, kurias sudaro aukos.

54 §. Aukos universitetui gali būti skiriamos:

a) specialinėms katedroms;

b) atskiroms mokslo institucijoms prie universiteto steigti;

c) premijoms ir pašalpoms už mokslo darbus duoti ir

d) stipendijoms, pašalpoms ir kitiems mokslo ir mokymo tikslams duoti.

55 §. Universiteto senatas sudaro vieneriems metams ūkio globos Tarybą iš 4 narių, kurie drauge su rektorium veda ir valdo universiteto turtą per etatinį ūkio vedėją.

56 §. Šis statutas privalomas Lietuvos universitetui, įsteigtam Kauno mieste 1922 metų vasario 16 d.

A. Stulginskis

E. Respublikos Prezidento pareigas Steigiamojo Seimo Pirmininkas.

V. Karoblis

Ministerio Pirmininko Pavaduotojas Teisingumo Ministeris.

Kaunas, 1922 m. balandžio mėn. 12 d.